501 982 446
daniel@kendos.pl

Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Dlaczego należy odbyć szkolenie bhp w Poznaniu?

Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w kompleksowej organizacji szkoleń z zakresu BHP oraz PPOŻ na terenie Poznania i okolic. Oferowane przez nas usługi wykonujemy w miejscu wskazanym przez klienta. Wszystkie szkolenia BHP i PPOŻ w Poznaniu przeprowadzamy zgodnie z normami prawnymi zawartymi w artykule 237p.3 Kodeksu Pracy oraz innymi obowiązkowymi wymogami prawnymi. Zawsze świadczymy usługi, mając na względzie termin, który jest dogodny dla naszych klientów.

Oferujemy następujące szkolenia BHP i PPOŻ:

– szkolenie wstępne nowo zatrudnionych osób – Instruktaż ogólny – ważne do 12 miesięcy.– szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (ważne do 6 lat).– szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (ważne 1 rok lub do 3 lat)– szkolenie okresowe dla PRACODAWCÓW i innych osób kierujących pracownikami (uprawniające do wykonywania szkoleń stanowiskowych, ważne do 5 lat).

Każde nasze szkolenie kończy się uzyskaniem albo karty szkolenia wstępnego, albo zaświadczenia potwierdzającego ukończenie danego szkolenia w zakresie BHP i/lub PPOŻ. Należy pamiętać o tym, by otrzymane dokumenty umieścić w aktach pracownika.

Pobierz  lub  Drukuj

Szkolenia prowadzone są zgodnie z wymaganymi uprawnieniami.

Wstępne szkolenie BHP w Poznaniu, które oferujemy, jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie (i innej zgodnie z art. 304p.1 KP). Zapewnienie takiego szkolenia zawsze należy do obowiązków pracodawcy.

Zgodnie z artykułem 237p3 Kodeksu Pracy każdy pracownik musi nie tylko posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, ale też właściwy poziom wiedzy z zakresu przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

https://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/bs2-315x733-1-315x674.jpg
https://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/bs3-315x506.jpg

Szkolenie BHP w mieście Poznań zgodne z Kodeksem Pracy

Najważniejsze artykuły Kodeksu Pracy regulujące zakres szkolenia BHP i PPOŻArt. 237p.3. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wzakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.Art. 304p1. Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Rozporządzenia ministra w sprawie szkoleń BHP i PPOŻ

Tematykę szkolenia BHP określa  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)§ 15.1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Nasze szkolenia BHP i PPOŻ w mieście Poznań

Nasze szkolenia BHP i PPOŻ obejmują wszystkie wymienione powyżej zagadnienia. Są zgodne z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy2) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.). Decydując się na nie, zyskują Państwo pewność, że otrzymacie wiedzę potwierdzoną odpowiednimi uprawnieniami oraz niezbędnymi certyfikatami.W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, uzgodnimy dogodny termin i satysfakcjonującą obie strony cenę.

https://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/g2-315x582.jpg