501 982 446
daniel@kendos.pl

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Poznań

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Poznań

Firma KENDOS zorganizuje dla Państwa zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy (Art. 2071. § 1, pkt. 3, § 2,Art. 2091.§ 1.) kursy / szkolenia w zakresie praktycznego gaszenia i ewakuacji. Szkolenia odbywają się przede wszystkim w Poznaniu, ale organizujemy je również w innych lokalizacjach w Wielkopolsce. Przeprowadzimy dla Państwa audyt stanu oznakowania PPOŻ obiektu i doradzimy jak wywiązać się z obowiązków:

Wykonamy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, wykonamy szkolenia w celu omówienia jej wytycznych pracownikom.

Dlaczego należy posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędna, po to, aby określić sposób działania na wypadek wystąpienia pożaru, ale również ustalić, w jaki sposób należy zapobiegać tego typu zagrożeniom oraz jak zapewnić odpowiednie warunki chroniące przed pożarem z uwzględnieniem warunków budowlanych, procesów technologicznych oraz stosowanych zabezpieczeń. Instrukcja taka musi być stworzona dla określonego budynku lub grupy obiektów takich jak magazyn, skład lub teren. Co więcej, musi być stworzona specjalnie na potrzeby danej budowli, określać jej specyfikę oraz mogące pojawić się w niej zagrożenia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w mieście Poznań: jak często musi być aktualizowana?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest ważna co najwyżej dwa lata, jednak wymagane jest to także po wprowadzeniu zmian w zakresie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, który będzie miał wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, uzgodnimy dogodny termin, lokalizację w Poznaniu lub okolicach i satysfakcjonującą obie strony cenę.

https://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/g3-472x967-1-472x859.jpg
https://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/bs5-472x1112-1-472x1061.jpg

Rozporządzenie Ministra dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Poznaniu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Obowiązki:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat (…):

4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,i) drzwi przeciwpożarowe,j) drogi pożarowe, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.17.1.Właściciel lub zarządca obiektu (obiektu, nie strefy pożarowej poniżej 50 osób) przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (ZL IV – mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

4.Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, uzgodnimy dogodny termin i satysfakcjonującą obie strony cenę.